درباره استان و شهرستان اشنویه

آذربایجان در فارسی میانه «آتورپاتکان» ،در آثار کهن فارسی «آذرآبادگان» یا «آذربایگان»، در یونـانی «آتروپاتنـه»، در بیزانسی«آذربیگانون»، در ارمنی «آتراپاتاکان»، در سریانی «آذربایغان» و در عربی «آذربیجان» نامیده شده است.

تاریخ باستانی آذربایجان با تاریخ قوم ماد درآمیخته است. قوم ماد پس از مهاجرت بـه ایـران آرام آرام قسـمتهـای غربـی ایران از جمله آذربایجان را تصرف کرد. مقارن این ایام دولتهایی در اطراف آذربایجان وجود داشت که از آن جملـه مـی- توان به دولت آشور در شمال بین النهرین، دولت هیتی در آسیای صغیر، دولـت اوراتـو در نـواحی شـمال و شـمال غـرب، اقوام کادوسی در شرق و کاسیها در حوالی کوههای زاگرس اشاره کرد. بعد از تا ٔ◌سـیس دولـت مـاد، آذربایجـان بـه مـاد کوچک (در مقابل ماد بزرگ) معروف شد و مشتمل بر شهرهای قدیمی همدان، ری، اصفهان و کرمانشـاه بـود. بـه عبـارت دیگر ولایاتی که در قرون اولیه اسلامی به ناحیهی جبال و بعدها به عراق عجم معروف بودند را در بر میگرفت. بعد از غلبه اسکندر مقدونی به ایران، سرداری به نـام آتورپـات در آذربایگـان ظهـور کـرد و از اشـغال آن توسـط یونانیـان ممانعت به عمل آورد. از آن به بعد این سرزمین به نام آتورپاتکان معروف شد.

تقسیمات کشوری و مشخصات طبیعی استان استان آذربایجانغربی با وسعت 37412 کیلومترمربع بین 44 درجه و 3 دقیقه تا 47 درجـه و 24 دقیقـه طـول شـرقی و 36 درجه و 5 دقیقه تا 39 درجه و 46 دقیقه عرض شمالی، در شمال غرب ایران واقع شده اســت.

این استان از شمال به جمهوری خود مختار نخجوان و کشور ترکیه و از شرق به استان آذربایجـان شـرقی و از جنـوب بـه استان کردستان و از غرب به کشورهای ترکیه و عـراق محـدود مـیشـود. براسـاس تقسـیمات کشـوری سـال 90 اسـتان آذربایجانغربی دارای 17 شهرستان، 40 بخش، 42 شهر،113 دهستان و 4531 آبادی دارای سکنه میباشد.

بدلیل واقع شدن استان در عرضهای جغرافیای بالا و ارتفـاع زیـاد، میـانگین سـالانه دمـای آن نسـبت بـه میـانگین سالانه دمای اکثر مناطق کشور کمتر بوده و جزء مناطق سردسیر کشور محسوب میشود.

شهرستان اشنویه از شهرستان‌های مرزی استان آذربایجان غربی است که در قسمت غربی این استان قرار دارد. این شهرستان از شمال با کشورترکیه و از جنوب با کشورعراق همسایه ‌است. مرکز این شهرستان، شهراشنویه میباشد جمعیت این شهرستان طبق سرشماری سال 1395 برابر با 73886 نفر بوده‌است.

مردم این شهرستان به زبان کردی تکلم می‌کنند.بیشینه مردم شهرستان اشنویه به زبان کردی سورانی  با لهجه مکریانی صحبت می‌کنند. مردمان ایل هرکی به کردی کرمانجی صحبت می‌کنند

اهالی شهرستان اشنویه اهل سنت هستند.نزدیک99% سنی شافعی و 1% حنفی میباشند.