استعلام شرکتهای خدمات رسان در خصوص واگذاری انشعاب از بخشداری