مراحل اخذ خسارت بر اثر بلایای طبیعی واحدهای مسکونی و صنعتی