دیدار فرماندار محترم با رئیس محترم دادگستری و دادستان و دادیاران اشنویه به مناسبت هفته قوه قضائیه

دیدار فرماندار محترم با رئیس محترم دادگستری و دادستان و دادیاران اشنویه به مناسبت هفته قوه قضائیه