دیدار فرماندار اشنویه با معلول نخبه خانم سودابه برتاو

فرماندار اشنویه به همراه بخشوار مرکزی و تعدادی از مسئولان با معلول نخبه سودابه برتاو دیدار کرد.
"دیدار فرماندار و رئیس اداره بهزیستی با معلول جسمی حرکتی خانم سودابه برتاو" توانخواه جسمی حرکتی خانم سودابه برتاو بدلیل معلولیت از ناحیه دست و پا از سال ۱۳۹۱ تحت پوشش بهزیستی می باشد و از خدمات حمایتی (مستمری) و توانبخشی بهره مند می باشد، وی علیرغم داشتن معلولیت با اراده قوی و علاقه وافر خواندن و نوشتن را با کمک مربیان آموزش و پرورش فراگرفته و با قرار دادن مداد در دهان کلمات و جملات را می نویسد. وی نمونه بارزی از استعداد، توانمندی و اثبات این موضوع هستند که "معلولیت محدودیت نیست" در جریان این دیدار مسئولین ضمن استماع سخنان خانم برتاو قول مساعدت در زمینه رفع موانع موجود را در راستای تحصیل وفراگیری و تامین نیازهای وی دادند. @oshnaviehadmin