تشکیل مجمع مشورتی بانوان شهرستان اشنویه

مجمع مشورتی بانوان شهرستان اشنویه تشکیل یافت
مجمع مشورتی زنان شهرستان اشنویه تشکیل یافت. مجمع مشورتی زنان شهرستان به ریاست خضری فرماندار اشنویه در محل سالن اجتماعات فرمانداری تشکیل یافت. خضری در این جلسه گفت: بانوان بعنوان نیمی از جامعه کشور باید در تمامی عرصه ها مشارکت و نقش آفرین باشند. وی گفت تشکل های بانوان میتواند در جهت بهبود برنامه های بانوان و برنامه ریزی برای مشارکت زنان در عرصه های مختلف مفید واقع شود. وی در ادامه از اعضای مجمع خواست برای توسعه برنامه های بانوان شهرستان یک برنامه جامع تدوین نموده و مسائل و مشکلات را از طریق مجمع زنان شهرستان پیگیری نمایند. @oshnaviehadmin