بازدید صنعان اسماعیلی بخشدار مرکزی اشنویه بهمراه مدیر آموزش و پرورش شهرستان از آموزشگاه روستای قزن آباد و بررسی مشکلات مدرسه

بازدید صنعان اسماعیلی بخشدار مرکزی اشنویه بهمراه مدیر آموزش و پرورش شهرستان از آموزشگاه روستای قزن آباد و بررسی مشکلات مدرسه @farmandari_oshnavieh

بازدید صنعان اسماعیلی بخشدار مرکزی اشنویه بهمراه مدیر آموزش و پرورش شهرستان از آموزشگاه روستای قزن آباد و بررسی مشکلات مدرسه

 

@farmandari_oshnavieh