مراسم مولودیخوانی در مسجد امام جعفر صادق ع اشنویه برگزار شد

تصاویر

تصاویر