جلسه بررسی توزیع اعتبارات روستاهای فاقد دهیاری

جلسه بررسی توزیع اعتبارات روستاهای فاقد دهیاری
آقای مام عزیزی معاون فرماندار اشنویه در این جلسه گفت ۱۰ روستا در دوبخش مرکزی و نالوس فاقد دهیاری هستند که ۲۲۰ میلیون تومان اعتبارات در سال ۹۶ و ۹۷ برای اجرای طرحهای ضروری اختصاص یافته است . وی گفت ادارات خدمات رسان در این روستاها برای اجرا طرحهای مورد نیاز را اولویت بندی و پیشنهادات خود را به بخشداران برای تصمیم گیری ارائه نمایند.