دیدار فرماندار اشنویه با تعدادی از سالمندان بمناسبت روز سالمند

دیدار
تصاویر