مجلس ترحیم سیامند رحمان با حضور اقشار مردم و مسئولان برگزار شد

مجلس ترحیم

تصویر