فاتحه خوانی و گل افشانی مزار شهدا بمناسبت هفته ناجا @oshnaviehadmin

فاتحه خوانی و گل افشانی مزار شهدا بمناسبت هفته ناجا  @oshnaviehadmin
فاتحه خوانی و گل افشانی مزار شهدا بمناسبت هفته ناجا @oshnaviehadmin

تصاویر