دیدار فرماندار محترم با رئیس محترم دادگستری و دادستان و دادیاران اشنویه به مناسبت هفته قوه قضائیه

دیدار  فرماندار محترم  با رئیس محترم دادگستری و دادستان و دادیاران اشنویه به مناسبت هفته قوه قضائیه
دیدار فرماندار محترم با رئیس محترم دادگستری و دادستان و دادیاران اشنویه به مناسبت هفته قوه قضائیه