فاتحه خوانی و گل افشانی مزار شهدا بمناسبت هفته منابع طبیعی و فرارسیدن روز بزرگداشت شهدا

فاتحه خوانی و گل افشانی مزار شهدا بمناسبت هفته منابع طبیعی و فرارسیدن روز بزرگداشت شهدا
مزار شهدا

تصویر