بازدید فرماندار اشنویه از مرکز آموزشی و توانبخشی کم توان ذهنی زیر 14 سال بهار زندگی در اشنویه

بازدید فرماندار اشنویه به همراه سرپرست بهزیستی از مرکز آموزشی و توانبخشی کم توان ذهنی زیر 14 سال بهار زندگی در اشنویه

سید علی ترابی فرماندار اشنویه در این بازدید گفت: خدمت به افراد کم توان ذهنی و جسمی اجری کثیر در درگاه الهی دارد و نیات پاک نیک اندیشانی که با حمایت مالی و صرف زمان برای این عزیزان قدم بر می دارند خیر دنیا و آخرت آنان می شود.

🔖 یکشنبه — 13 آذر 1401