افتتاح 9 واحد آموزشگاه آزاد مهارت آموزی در اشنویه در زمینه های صنفی، صنعتی و کشاورزی با حضور فرماندار شهرستان اشنویه و مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان آذربایجان غربی

افتتاح 9 واحد آموزشگاه آزاد مهارت آموزی در اشنویه در زمینه های صنفی، صنعتی و کشاورزی با حضور فرماندار شهرستان اشنویه  و مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان آذربایجان غربی
افتتاح 9 واحد آموزشگاه آزاد مهارت آموزی در اشنویه در زمینه های صنفی، صنعتی و کشاورزی با حضور فرماندار شهرستان اشنویه و مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان آذربایجان غربی @farmandari_oshnavieh

افتتاح 9 واحد آموزشگاه آزاد مهارت آموزی در اشنویه در زمینه های صنفی، صنعتی و کشاورزی با حضور فرماندار شهرستان اشنویه و مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان آذربایجان غربی

 

@farmandari_oshnavieh