معلمی شغل انبیاست در آستانه فرا رسیدن روز معلم دیدار و تجلیل فرماندار شهرستان از معلمان آموزشگاه های پروین اعتصامی و فرهنگ

معلمی شغل انبیاست  در آستانه  فرا رسیدن روز معلم دیدار و تجلیل فرماندار شهرستان از معلمان آموزشگاه های پروین اعتصامی و فرهنگ
معلمی شغل انبیاست در آستانه فرا رسیدن روز معلم دیدار و تجلیل فرماندار شهرستان از معلمان آموزشگاه های پروین اعتصامی و فرهنگ @farmandari_oshnavieh

معلمی شغل انبیاست

 

در آستانه فرا رسیدن روز معلم دیدار و تجلیل فرماندار شهرستان از معلمان آموزشگاه های پروین اعتصامی و فرهنگ

 

@farmandari_oshnavieh