برگزاری ششمین جلسه کارگروه اشتغال شهرستان

برگزاری ششمین جلسه کارگروه اشتغال شهرستان
برگزاری ششمین جلسه کارگروه اشتغال شهرستان به ریاست "دکتر مام عزیزی" فرماندار اشنویه و با حضور سایر اعضاء کارگروه در محل سالن اجتماعات فرمانداری روابط عمومی فرمانداری اشنویه یک شنبه — ۱۴ دی ماه ۹۹