معرفی رییس جدید صندوق کارآفرینی امید اشنویه

معرفی رییس جدید صندوق کارآفرینی امید اشنویه
ماهر آزاد بعنوان رییس جدید صندوق کار آفرینی اشنویه معرفی شد
رییس جدید صندوق کارآفرینی امید اشنویه معرفی شد. در جلسه ای در حضور سرپرست فرمانداری اشنویه و معاون صندوق کارآفرینی امید استان آقای آزاد ماهر بعنوان رییس جدید اشنویه معرفی و از زحمات آقای بابایی رییس قبلی قدردانی شد.