حضور فرماندار اشنویه در نماز جمعه امروز اشنویه

حضور فرماندار اشنویه در نماز جمعه امروز اشنویه
نماز جمعه

تصویر