در همایش کوچ عشایر: تمری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری اشنویه:

در همایش کوچ عشایر: تمری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری اشنویه:
تحکیم امنیت مرزی مستلزم تعامل و همکاری بیشتر مرزنشینان و نیروهای مسلح کشورمان

تحکیم امنیت مرزی مستلزم تعامل و همکاری بیشتر مرزنشینان و نیروهای مسلح دکتر تمری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری اشنویه در جلسه توجیهی کوچ عشایر با اشاره به پدید شوم قاچاق در مرزها و تردد ات غیر قانونی در مناطق مرزی گفت ، همکاری عشایر با نیروهای مسلح مستقر در مرز از یکسو سبب تحکیم مرزها شده و از سویی ارتباط سازنده در مرزها برای مقابله با قاچاق و همچنین استفاده صحیح از مراتع را فراهم می کند. در این نشست جانشین هنگ مرزی پیرانشهر ، رییس منابع طبیعی اشنویه نیز مطالبی در ارتباط با نحوه کوچ و رعایت موارد قانونی چرای دام را مطرح کردند. @oshnaviehadmin