جلسه هماهنگی پیوستن به پویش ۱۰۰ هزار خانوار

جلسه هماهنگی پیوستن به پویش ۱۰۰ هزار خانوار
با هدف مشارکت موسسات خیریه و نهادهای حمایتی در طرح پویش تامین بسته های غذایی برای نیازمندان در سطح استان جلسه هماهنگی با حضور موسسات خیریه برگزار شد
هم اکنون جلسه برنامه ریزی پویش ۱۰۰ هزار خانواری (تمهیدات لازم جهت جمع آوری کمک های مردمی برای ۱۰۰ هزار خانوار نیازمند در سطح استان) در راستای مصوبات استانداری و ستاد استانی پیشگیری و مقابله با کرونا