برگزاری جلسه "کمیسیون حفاظت از آزمون سراسری دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی"

برگزاری جلسه "کمیسیون حفاظت از آزمون سراسری دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی"
برگزاری جلسه "کمیسیون حفاظت از آزمون سراسری دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی" با موضوع بررسی و چگونگی برگزاری آزمون و رعایت پروتکلهای بهداشتی به ریاست آقای تمری معاون محترم سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار و سایر اعضای ذیربط در محل فرمانداری روابط عمومی فرمانداری اشنویه