افتتاح شرکت تعاونی ئاگرین کشت اشنویه بمناسبت روز دامپزشکی

افتتاح شرکت تعاونی ئاگرین کشت اشنویه بمناسبت روز دامپزشکی
بمناسبت روز دامپزشکی شرکت تعاونی آگرین کشت افتتاح شد

این طرح با هدف تولید و تامین نهاده های دامی و با سرمایه گذاری ۸میلیارد ریال و اشتغال ۵ نفر افتتاح شد.