مراسم روز کارگر برگزار شد

مراسم روز کارگر برگزار شد
تجلیل از کارگران نمونه ادارات و کارخانجات

تصویر