حصور استاندار آذربایجانغربی در مجلس ترحیم و مزار سیامند رحمان

حصور استاندار آذربایجانغربی در مجلس ترحیم و مزار سیامند رحمان
حضور استاندار

تصویر