بازدید امروز مدیر کل راه و شهر سازی استان از محورهای مواصلاتی

بازدید امروز مدیر کل راه و شهر سازی استان از محورهای مواصلاتی
بازدید
بازدید امروز آقای مبارک قدم مدیر کل راه و شهر سازی استان و آقای فرماندار از وضعیت و روند پیشرفت جاده اشنویه و ارومیه و تشکیل جلسه و بررسی وضعیت راههای روستایی سطح شهرستان . مقرر گردید برای جادههای روستایی شاهین آبادـ پولیه ـ گل ماوران ـ پروانه ـچپرآباد ـ مامدان که اعتبار آن ها منظور شده در اسرع وقت عملیات شروع خواهد شد. جاده روستای ذمه و آلکاباد و حیدرآباد به مناقصه گذاشته شده و تا آخر خرداد ماه پیمانکار شروع بکار خواهد شد. جاده قزن آباد هم مراحل مطالعات به پایان رسیده ودر اسرع وقت به مناقصه خواهد رفت مدیر کل راه و شهر سازی همچنین قول واگذاری قیر بافت فرسوده شهر اشنویه را تا بیست خرداد ماه را در این جلسه دادند. @oshnaviehadmin