بازدید "مام عزیزی فرماندار اشنویه" بهمراه اکیپ بازرسان کرونا از مدارس