ادای احترام فرماندار اشنویه و اسبقیان رئیس فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولان کشور به مقام شامخ شامخ شهدا و حضور در مزار شهدای اشنویه

ادای احترام فرماندار اشنویه و اسبقیان رئیس فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولان کشور به مقام شامخ شامخ شهدا و حضور در مزار شهدای اشنویه
ادای احترام فرماندار اشنویه و اسبقیان رئیس فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولان کشور به مقام شامخ شامخ شهدا و حضور در مزار شهدای اشنویه @farmandari_oshnavieh

ادای احترام فرماندار اشنویه و اسبقیان رئیس فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولان کشور به مقام شامخ شامخ شهدا و حضور در مزار شهدای اشنویه

 

@farmandari_oshnavieh