برگزاری دومین جلسه کارگروه مخاطرات زیست محیطی شهرستان

برگزاری دومین جلسه کارگروه مخاطرات زیست محیطی شهرستان
برگزاری دومین جلسه کارگروه مخاطرات زیست محیطی شهرستان به ریاست آقای پیران معاون محترم برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و با حضور سایر اعضاء کار گروه در محل فرمانداری روابط عمومی فرمانداری اشنویه دوشنبه — ۲۴ آذر ماه ۹۹