اولین جلسه هماهنگی ستاد اجرایی خدمات سفر نوروز 1402 شهرستان

اولین جلسه هماهنگی ستاد اجرایی خدمات سفر نوروز 1402 شهرستان
اولین جلسه هماهنگی ستاد اجرایی خدمات سفر نوروز 1402 شهرستان

به ریاست مهندس مرادی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار و با حضور سایر اعضاء ذیربطدر محل سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید.

در این جلسه 10 کمیته تشکیل و شرح وظایف کمیته ها ابلاغ گردید