دستگیری دونفر متخلفین سابقەدار شکار غیرقانونی در شهرستان اشنویە

دستگیری دونفر متخلفین سابقەدار شکار غیرقانونی در شهرستان اشنویە
دستگیری دونفر متخلفین سابقەدار شکار غیرقانونی در شهرستان اشنویە

دستگیری دونفر متخلفین سابقەدار شکار غیرقانونی در شهرستان اشنویە
رئیس ادارە حفاظت محیط زیست شهرستان اشنویە از دستگیری دو نفر متخلف سابقەدار شکار غیرقانونی شهرستان اشنویە با همکاری مامورین نیروی انتظامی خبر داد.
کریم خضری در این بارە اظهار داشت کە: بنا بە گزارشات مردمی واصلە، مبنی بر حضور شکارچیان  در زیستگاههای کوهستانی شهرستان اشنویە در طی دو روز متوالی، یگان حفاظت ادارە محیط زیست اشنویە، پس از هماهنگی با دادستان شهرستان و کسب حکم ورود بە منزل یکی از متخلفین،  بە اتفاق مامورین نیروی انتظامی، موفق بە کشف و ضبط دو قبضە اسلحە شکاری، ۱٨عدد فشنگ کالیبر۱۲ و ٤دستگاە بی سیم دستی غیر مجاز گردیدند.
خضری در ادامە افزود کە : پروندە جهت سیر مراحل قانونی بە دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اشنویە ارجاع دادە شد. وی در ادامە بیان داشت کە ، یگان حفاظت شهرستان اشنویە بە صورت شبانە روزی جهت دریافت هر گونە اخبار و اطلاعات در حوزە محیط زیست آمادە بە خدمت بودە و بدون هرگونە اغماض و اغراضی قطعا با متخلفین زیست محیطی برخورد خواهد شد.