نشست مشورتی دهیاران بخش مرکزی با بخشدار

نشست مشورتی دهیاران بخش مرکزی با بخشدار
در این نشست دهیاران ضمن تبریک انتصاب به صنعان اسماعیلی بعنوان بخشدار مرکزی آخرین وضعیت عمران روستاها ، ظرفیت ها و مشکلات موجود را مطرح کردند. @farmandari_oshnavieh

نشست مشورتی دهیاران بخش مرکزی با بخشدار 

در این نشست دهیاران ضمن تبریک انتصاب به صنعان اسماعیلی بعنوان بخشدار مرکزی آخرین وضعیت عمران روستاها ، ظرفیت ها و مشکلات موجود را مطرح کردند.

 

@farmandari_oshnavieh