برخورد با شکارچیان غیر مجاز در ارتفاعات کوهستانی شهرستان اشنویە

برخورد با شکارچیان غیر مجاز در ارتفاعات کوهستانی  شهرستان اشنویە
برخورد با شکارچیان غیر مجاز در ارتفاعات کوهستانی شهرستان اشنویە

رئیس ادارە حفاظت محیط زیست شهرستان اشنویە با اعلام این خبر گفت : در جریان گشت و کنترل یگان حفاظت شهرستان اشنویە در مناطق کوهستانی این شهرستان از جملە مناطق کانی خمو، کانی انیس در ارتفاعات روستای گلاز و ارتفاعات تالجار از شکار غیر مجاز جلوگیری بەعمل آمد. 
خضری در ادامە افزود: در جریان این زنجیرە عملیات و گشت و کنترل یگان حفاظت در مناطق کوهستانی گفتە شدە تعداد ٦ قبضە اسلحە شکاری از شکارچیان غیر مجاز در این زیستگاهها در حین شروع بەشکار کشف و ضبط گردید و از ادامە روند شکار آنان ممانعت بعمل آمد.
کریم خضری با تاکید بر پتانسیل زیستگاههای این شهرستان اظهار نمود:دیگر اجازە نخواهیم داد تا  این زیستگاهها محلی برای جولان شکارچیان غیرمجاز مورد سواستفادە قرار بگیرند و یگان حفاظت بە صورت شبانەروزی آمادە حفاظت و حراست از این مواهب الهی است.