مراسم مولودیخوانی در مسجد امام جعفر صادق ع اشنویه برگزار شد

مراسم مولودیخوانی در مسجد امام جعفر صادق ع اشنویه برگزار شد
تصاویر

تصاویر