جلسه سراسری تشریح ابهامات احتمالی عملکرد دستگاههای تابعه وزارت کشور

جلسه سراسری تشریح ابهامات احتمالی عملکرد دستگاههای تابعه وزارت کشور
ویدئو کنفرانس سراسری

جلسه سراسری تشریح ابهامات احتمالی و نحوه ارزیابی عملکرد دستگاههای تابعه وزارت کشور بصورت ویدئو کنفرانس

 

@farmandari_oshnavieh