جلسه برنامه ریزی و تشکیل ستاد راهیان نور شمالغرب در اشنویه برگزار شد

جلسه برنامه ریزی و تشکیل ستاد راهیان نور شمالغرب در اشنویه برگزار شد
۶۰۰ نفر در قالب کاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی اعزام خواهند شد.
معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار اشنویه: دستگاههای اجرایی وظایف و مصوبات اعزام اردوهای راهیان نور را به نحو شایسته عملیاتی و اجرا کنند. آقای مام عزیزی در جلسه ستاد برنامه ریزی اردوهای راهیان نور شمالغرب با اشاره به اهمیت و نقش راهیان نور در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بر همکاری شایسته دستگاههای اجرایی و عملیاتی کردن مصوبات ستاد تاکید کرد. سرهنگ محمدی معاون هماهنگ کننده سپاه اشنویه هم در این جلسه گفت استکبار جهانی و ایادیش بواسطه روحیه شهادت طلبی و جهادی ملت ایران در هراسند و اردوهای راهیان نور از بعد فرهنگی در بازخوانی پرونده دفاع مقدس و تضعیف اقدامات دشمنان نقش مهمی دارد. وی گفت توجه به برنامه های فرهنگی باید اولویت اصلی ما مسئولان باشد تا شاهد توسعه همه جانبه کشور در همه زمینه ها باشیم.وی گفت ۶۰۰ نفر از ۲۲تیرماه در چند نوبت در دو گروه برادران و خواهران به مناطق عملیاتی از جمله شهید آبشناسان عین الروم اعزام خواهند شد. در این جلسه پس از ارائه نظرات و پیشنهادات مسئولان مصوباتی در راستای همکاری دستگاههای اجرایی جهت برگزاری شایسته اردوهای راهیان نور شمالغرب اتخاذ شد. @oshnaviehadmin