بازدید "دکتر مام عزیزی" فرماندار اشنویه بهمراه معاون محترم برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری از ادارات عضو ستاد پیشگیری،هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان جهت هماهنگی و بررسی تج

بازدید "دکتر مام عزیزی" فرماندار اشنویه بهمراه معاون محترم برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری از ادارات عضو ستاد پیشگیری،هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان جهت هماهنگی و بررسی تجهیزات مورد نیاز در مواقع بحران

روابط عمومی فرمانداری اشنویه