حضور گسترده مردم در انتخابات ۲ اسفند

حضور گسترده مردم در انتخابات ۲ اسفند
حضور پرشور مردم در انتخابات ۲ اسفند

تصویر