جلسه بخشدار مرکزی با دهیاران دهستان دشتبیل

جلسه بخشدار مرکزی با دهیاران دهستان دشتبیل
جلسه بخشدار مرکزی با دهیاران دهستان دشتبیل پیرامون حل مشکل پسماند روستاها و ساماندهی سایت دفع زباله روستای کانی سپی با مشارکت دهیاران و تامین اعتبار توسط کمیته برنامه ریزی شهرستان