جلسه بررسی توزیع اعتبارات روستاهای فاقد دهیاری

جلسه بررسی توزیع اعتبارات روستاهای فاقد دهیاری
جلسه بررسی توزیع اعتبارات روستاهای فاقد دهیاری
آقای مام عزیزی معاون فرماندار اشنویه در این جلسه گفت ۱۰ روستا در دوبخش مرکزی و نالوس فاقد دهیاری هستند که ۲۲۰ میلیون تومان اعتبارات در سال ۹۶ و ۹۷ برای اجرای طرحهای ضروری اختصاص یافته است . وی گفت ادارات خدمات رسان در این روستاها برای اجرا طرحهای مورد نیاز را اولویت بندی و پیشنهادات خود را به بخشداران برای تصمیم گیری ارائه نمایند.