برگزاری مراسم جشن انقلاب در روستای خورشت و افتتاح مدرسه خورشت

برگزاری مراسم جشن انقلاب در روستای خورشت و افتتاح مدرسه خورشت
مراسم و افتتاح
مراسم و افتتاح مدرسه