افتتاح پروژه های مکانیکی آبخیزداری زیر حوزه روستاهای لولکان، رشگند و دوستک

افتتاح پروژه های مکانیکی آبخیزداری زیر حوزه روستاهای لولکان، رشگند و دوستک
افتتاح پروژه های مکانیکی آبخیزداری زیر حوزه روستاهای لولکان، رشگند و دوستک

بمناسبت فرارسیدن هفته منابع طبیعی :

🔸افتتاح پروژه های مکانیکی آبخیزداری زیر حوزه روستاهای لولکان، رشگند و دوستک

با حضور آقای پیران معاون محترم برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، بخشداران محترم مرکزی و نالوس، شورای اسلامی بخش مرکزی و سایر ادارات ذیربط در روستای دوستک

روابط عمومی فرمانداری اشنویه 

شنبه — ۱۶ اسفند ماه ۹۹