برگزاری جلسه بررسی و رفع مشکل آب روستاهای هق و میرآباد

برگزاری جلسه بررسی و رفع مشکل آب روستاهای هق و میرآباد
برگزاری جلسه بررسی و رفع مشکل آب روستاهای هق و میرآباد به ریاست "دکتر مام عزیزی" فرماندار اشنویه و با حضور ادارات ذیربط و اعضای شوراهای اسلامی روستاهای هق و میرآباد در محل دفتر فرماندار روابط عمومی فرمانداری اشنویه یک شنبه — ۷ دی ماه ۹۹