دستگیری ٦ متخلف محیط زیست در زیستگاههای مختلف شهرستان اشنویە

دستگیری ٦ متخلف محیط زیست در زیستگاههای مختلف شهرستان اشنویە
دستگیری ٦ متخلف محیط زیست در زیستگاههای مختلف شهرستان اشنویە

🔸رئیس ادارە حفاظت محیط شهرستان اشنویە با اعلام این خبرگفت: در روز جمعە در زیستگاههای مختلف شهرستان اشنویە در دهستان آغبلاغ تعداد ٦ نفر شکارچی دستگیر و پروندە مقدماتی برای ارجاع بە دادگستری برای آنان تشکیل گردید.
 🔸 خضری همچنن افزود کە: در جریان برخورد با شکارچیان ٤نفر از متخلفین از محل ارتکاب جرم بدون توجە بە اخطار مامورین بە سمت شهر اشنویە متواری شدە کە با هماهنگیهای بە عمل آمدە با پاسگاە انتظامی نلیوان و همکاری نیروی انتظامی، نامبردگان در محل ایست بازرسی سە راە نلیوان دستگیر شدند. 
🔸 خضری در ادامە اظهار داشت کە در مجموع از متخلفین ٦ قبضە اسلحە شکاری شامل ٤ قبضە اسلحە مجاز و ۲قبضە اسلحە غیر مجاز ، تعدادی فشنگ و لاشە ٦قطعە کبک بە همراه تعدادی ادوات شکار کشف و ضبط گردید.

شهرستان اشنویە  با کوههای سر بەفلک کشیدە و چشمەسارها و منابع آبی متعدد در سطح استان از قابلیتهای زیست محیطی ارزشمند و بی بدیلی برخوردار است.