دوره آموزشی دهیاران اشنویه برگزار شد.

دوره آموزشی دهیاران اشنویه برگزار شد.
کارگاه آموزشی دهیاران اشنویه با هدف آشنایی با راهکارهای اشتغال روستایی برگزار شد.
کارگاه آموزشی دهیاران اشنویه با هدف آشنایی با راهکارهای اشتغال روستایی فرماندار اشنویه در مراسم افتتاح این دوره بر شناسایی ظرفیت های مناسب در روستاها توسط دهیاران، تعامل و همکاری با شوراهای اسلامی و مسئولان برای رونق اشتغال روستایی تاکید کرد. @oshnaviehadmin