دیدار فرماندار و اعضای شورای تامین شهرستان بهمراه خیر اشنویه حاج خالد عزیزی با ایتام مرکز امید به زندگی

دیدار فرماندار و اعضای شورای تامین شهرستان بهمراه خیر اشنویه حاج خالد عزیزی با ایتام مرکز امید به زندگی
دیدار فرماندار و اعضای شورای تامین شهرستان بهمراه خیر اشنویه حاج خالد عزیزی با ایتام مرکز امید به زندگی @farmandari_oshnavieh

دیدار فرماندار و اعضای شورای تامین شهرستان بهمراه خیر اشنویه حاج خالد عزیزی با ایتام مرکز امید به زندگی

 

@farmandari_oshnavieh