بازدید سرزده فرماندار شهرستان از ادارات

بازدید سرزده فرماندار شهرستان از ادارات
بازدید سرزده فرماندار شهرستان از ادارات خدمات رسان در راستای تکریم و تسریع در مشکلات ارباب رجوع و شهروندان @farmandari_oshnavieh

بازدید سرزده فرماندار شهرستان از ادارات خدمات رسان در راستای تکریم و تسریع در مشکلات ارباب رجوع و شهروندان

 

 

@farmandari_oshnavieh