دیدار فرماندار اشنویه با تعدادی از سالمندان بمناسبت روز سالمند

دیدار فرماندار اشنویه با تعدادی از سالمندان بمناسبت روز سالمند
دیدار
تصاویر