کارگروه پسماند شهری

کارگروه پسماند شهری
کار گروه مدیریت پسماند شهری برگزار شد
جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهری امروز با حضور اعضای کارگروه در سالن جلسات شماره ۲ فرمانداری برگزار شد. در این جلسه آقای مام عزیزی معاون فرماندار اشنویه با اشاره به مشکلات بوجود آمده در موضوع دفن زباله ها و پسماند شهری از ادارات متولی و شهرداری خواست با در نظر گرفتن شرایط مردم و خواسته های مردم روستای گردکاشان از جمله فنس کشی محوطه. پوشش پسماند و زباله بصورت هفتگی. جلوگیری از حضور سگ های ولگرد در محدوده و همچنین جلوگیری از شیرابه پسماند شهری توجه اساسی داشته و ادارات شهرداری . شبکه بهداشت. محیط زیست و ... مرتب بازدید و سرکشی از محدوده داشته باشند. در این جلسه مقرر گردید تا زمان تشکیل کمیته و انتخاب محل جدید دفن زباله و پسماند شهری و تایید محل جدید توسط کمیته تعیین محل فعلا در همان محل اولیه پسماند دفن شود. @oshnaviehadmin